1. Pełna nazwa szkoły: Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Gloucester.

2. Szkoła nie posiada własnej siedziby. Dla realizacji celów statutowych szkoła wynajmuje pomieszczenia, których standard odpowiada wymogom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w szkole

Adres szkoły:
Polish Saturday School / ELIM Church
Park End Road
GL1 5AN
Gloucester

3. Głównym celem jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego i duchowego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4. Szkoła – zgodnie z założeniami organu prowadzącego – zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, w ramach dobrowolnych zajęć lekcyjnych, a także poprzez organizacje różnorodnych zajęć dodatkowych .

5. Szkoła została powołana jako część firmy EduKids-Corner działającej na rzecz wszechstronnej edukacji dzieci w celu kształcenia dzieci i młodzieży i jest szkołą uzupełniającą (supplementary school).

6. Społeczność szkoły tworzą: uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

7. Szkołę prowadzi dyrektor podejmujący decyzje za radą Zarządu oraz Rady Pedagogicznej.

8. Szkoła jest jednostką samobilansującą się, opartą na zasadach księgowości powszechnie stosowanych w Wielkiej Brytanii, utrzymującą się głównie z opłat rodziców oraz działającą w oparciu o zasady wolontariatu (który daje możliwość praktyki zawodowej).

Wolontariat – (w skrócie)-praca bez kontraktu, ale z możliwością dokształcenia/treningu/szkolenia przydatnego w wykonywanej pracy wolontaryjnej, bez wynagrodzenia, ale z możliwością zwrotu udokumentowanych (paragon, rachunek) kosztów podróży (milage allowances, inne środki transportu), zakupu pomocy dydaktycznych, kosztów związanych z przygotowaniem lekcji, itp.) wcześniej uzgodnionymi z Zarządem Szkoły (www.gov.uk/volunteering/volunteers-rights).

9. Szkoła prowadzi zajęcia w soboty.

10. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.

11. Szkoła realizuje program nauczania w grupach przedszkolnych i klasach od 0 – 6.

12. Szkoła propaguje zasady i postawy chrześcijańskie, które pozwalają nam poznać polskie tradycje i kulturę oraz postawę szacunku w stosunku do innych wyznań.