Uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Gloucester oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania następujących zasad:

I. ZAPISY

Rekrutacja nowych uczniów będzie się odbywała od półrocza do końca września każdego roku szkolnego (od początku czerwca aby zarezerwować miejsce na przyszły rok szkolny można wnosić opłaty za pierwszy semestr przyszłego roku szkolnego) Szkoła nie prowadzi rekrutacji w czasie przerw szklonych (wstępnie można umówić się na rozmowę pod e-mailem szkolnym lub telefonem kontaktowym szkoły).
Zapisu nowych uczniów można dokonać osobiście u sekretarza szkoły ( od 10.00:00 do 12:30 w każdą sobotę, w którą odbywają się zajęcia, w siedzibie Szkoły pod adresem:

ELIM Church
Park End Road
GL1 5ANark End Rd, Gloucester GL1 5AN, UK
Gloucester
United Kingdom

lub wstępnie drogą mailową (info@polskaszkolagloucester.co.uk) w celu umówienia się na późniejsza pełna rejestrację (podpisanie Umowy Rodzica ze Szkołą i wypełnienie kwestionariusza osobowego dziecka/dzieci) jest wymagana osobiście.

O umieszczeniu dziecka w danej klasie decyduje Zarząd Szkoły lub koordynator do spraw rekrutacji.
Dzieci przyjmowane będą według kolejności.
Do Szkoły będą przyjmowane dzieci rozumiejące język polski.
W szczególnych przypadkach ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka należy do Zarządu Szkoły, w miarę możliwości personalnych indywidualnego wspierania dziecka (woluntariusze polskojęzyczni mile widziani).

II. OPŁATY

 1. Czesne jest pobierane dwusemestralnie i płacone z góry przelewem na konto szkoły lub osobiście w czasie funkcjonowania sekretariatu. W tytule przelewu bankowego należy podać imię i nazwisko dziecka. W Przypadku opłaty systemem PayPal i innym nazwisku płatnika (rodzica/opiekuna) niż dziecka należy upewnić się w sekretariacie szkoły, że płatność została zaksięgowana właściwemu dziecku.
 2. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wysokości i terminie wyznaczonym w kalendarzu opłat.
 3. Zarząd Szkoły będzie rozpatrywał jedynie pisemne prośby o ewentualne przedłużenie terminu płatności.
 4. Z kalendarzem opłat należy zapoznać się na stronie internetowej szkoły przed podpisaniem Umowy miedzy Rodzicem a Szkołą.
 5. Wyjazdy np.: do teatru są odpłatne.
 6. Zajęcia dodatkowe organizowane przez Szkołę (miedzy godzinami 13:30 a 14:30) są dodatkowo płatne za miesiąc z góry.
 7. W razie zaistnienia dodatkowych kosztów (wycieczki, bale, nagrody dodatkowe itp.), Szkoła rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia opłat, które będą konsultowane z rodzicami/opiekunami uczniów.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Każda rodzina, której dziecko lub dzieci uczęszczają do naszej szkoły ma obowiązek podpisania umowy (patrz: Umowa Rodziców ze Szkołą ) i pozostawienia jej u sekretarza lub nauczyciela prowadzącego wraz z uiszczeniem opłaty: przelewem Bankowym, systemem Pay Pal na stronie szkolnej lub osobiście u sekretarza szkoły.
 2. Dokonać opłat za Szkołę w wyznaczonych terminach.
 3. Dopilnować punktualnego przyprowadzania (godz. 10:25) i odbierania (godz.13:30) dzieci lub poinformowaniu o późniejszym odbiorze dzieci z klubów pozalekcyjnych o 14:30.
 4. Zadbać o bezpieczeństwo dziecka do czasu pierwszej lekcji w Szkole, która rozpoczyna się o godz.10:30.
 5. Nie pozostawiać dziecka bez opieki na parkingu szkolnym lub pod Szkołą.
 6. Przestrzegać przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły
  – Zabrania się parkowania w miejscach przeznaczonych dla inwalidów.
 7. Usprawiedliwiać u nauczyciela spóźnienia i nieobecności osobiście, w formie pisemnej lub SMS-em.
 8. Niezwłocznie poinformować sekretariat Szkoły lub nauczyciela o ewentualnych zmianach adresu, telefonu lub danych personalnych rodziców i dziecka.
 9. Zapoznawać się z podawanymi komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco. Są one zamieszczane w Internecie na stronie szkolnej, na Facebooku, rozdawane są w formie papierowej lub czasem wysyłane SMS-owo, poprzez email przez nauczycieli.
 10. Sprawdzać systematycznie postępy dziecka w nauce i wspierać przy odrabianiu prac domowych.
 11. W miarę możliwości pomagać w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych oraz akcji charytatywnych.
 12. Pokrywać opłaty za szkody materialne wyrządzone przez swoje dziecko. W przypadku zgubienia lub zniszczenia mienia Szkoły lub budynku, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców(w klasie/ Szkole).
 13. Rodzicom nie wolno przebywać w budynku za wyjątkiem recepcji lub umówionego miejsca na spotkanie z nauczycielem. W takim przypadku rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić się do recepcji Szkoły i poinformować o umówionym wcześniej spotkaniu.
 14. Rodzic/opiekun musi wyrazić swą zgodę na piśmie i dostarczyć ją nauczycielowi jeśli dziecko wraca do domu samo lub pod opieką innej osoby.
 15. W ramach możliwości angażować się w pracę Szkoły.
 16. Sprawdzać torby szkolne dzieci, gdyż czasem bardzo ważne wiadomości kierowane do
  konkretnego rodzica wysyłane są przez dziecko.
 17. Uczestniczyć w Zebraniem Rodziców (datę i czas ustala Zarząd Szkoły).
 18. Powiadomić Szkołę czy wyraża się zgodę na publikowanie wizerunku swoich dzieci w mediach (patrz Umowa).

IV. OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Dokładnie zapoznać się z regulaminem szkolnym i stosować się do wszystkich jego zasad.
 2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.
 3. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz organizowanych uroczystościach.
 4. Utrzymywać czystość w Szkole (w klasach, na korytarzach, w toaletach) oraz poszanowania budynku Szkoły.
 5. Przynosić drugie śniadanie, zeszyt formatu A4.
  Piórnika : klej, kolorowe flamastry lub kredki, długopis , ołówek, nożyczki odpowiednie do wieku dziecka.
 6. Przestrzegać poleceń nauczycieli i Zarządu Szkoły.
 7. Zachowywać szacunek do nauczycieli, Zarządu Szkoły oraz do wszystkich uczniów w Szkole.
 8. Szanować książki oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność Szkoły.
 9. Odrabiać zadania domowe w miarę możliwości samodzielnie.
 10. Komunikować się z innymi uczniami i gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.
 11. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek opuścić budynek i teren Szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

IV. UCZNIOM NIE WOLNO

 1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w Szkole, chyba że ma to miejsce pod opieką rodziców / prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Zarządu Szkoły.
 2. Jeść i pić poza czasem przerwy wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych butelek.
 3. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz innych cennych dla ucznia przedmiotów. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że dziecko z jakichś ważnych powodów przynosi do Szkoły telefon komórkowy, czyni to na odpowiedzialność swoją i swoich rodziców.
 4. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w Szkole. W przypadku używania telefonu lub sprzętu elektronicznego podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka.
 5. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów ,hulajnóg, butów z kółkami ze względu na bezpieczeństwo w Szkole.
 6. Uczniom nie wolno posiadać ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek oraz być pod ich wpływem. Nie wolno także posiadać wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków i innych ostrych narzędzi.
 7. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej / fizycznej wobec innych uczniów czy nauczycieli.
 8. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

V. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOLNEGO

Uczeń będzie karany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

 1. Uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy innym uczniom.
 2. Ma lekceważący i arogancki stosunek do nauczycieli i Zarządu Szkoły.
 3. Dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie Szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie).
 4. Demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa).
 5. Przynosi na teren Szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze i jakiekolwiek zabronione substancje odurzające).
 6. Dewastuje mienie Szkoły i własności innych osób.
 7. Używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
  rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki).

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 1. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
 2. Ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych.
 3. Wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz Szkoły i środowiska.
 4. Bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, oraz gdy reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

VII. RODZAJE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 1. Pochwała wychowawcy na forum klasy.
 2. Pochwała przez Dyrekcję Szkoły podczas uroczystości szkolnych.
 3. List pochwalny do rodziców.
 4. Wyróżnienie ucznia na stronie internetowej Szkoły.
 5. Dyplom i nagrody rzeczowe np. w postaci książki.

VIII. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

 1. Wszystkie skargi dotyczące Szkoły należy zgłaszać do Dyrektora lub Zarządu Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Gloucester W FORMIE PISEMNEJ
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:
 • zwrócenie uwagi przez nauczyciela
 • powiadomienie Dyrekcji Szkoły
 • rozmowa ucznia z Dyrekcją Szkoły
 • wezwanie na rozmowę do Szkoły rodziców lub opiekunów prawnych
 • zawieszenie w czynnościach ucznia aż do odwołania sankcji z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia
 • w wyjątkowych przypadkach wspólną decyzją Zarządu uczeń może zostać usunięty ze Szkoły w trybie natychmiastowym.

 

Zarząd Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Gloucester
09/01/2018